អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

 

ឯកឧត្តម ផៃ ស៊ីផាន

រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យ
រាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីថ្លែងការណ៍

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន