អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

ជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្វ្រិក៖ ស្ថានភាពជំងឺ និងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការឆ្លើយតបការរាលដាលជំងឺ