អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល
Screenshot 2024-05-02 at 6.17.59 in the evening

សារាចរ ស្តីពី ការរៀបចំខួបលើកទី៧៥ទិវាកុមារអន្តរជាតិ១មិថុនា

សារាចរ ស្តីពី ការរៀបចំខួបលើកទី៧៥ទិវាកុមារអន្តរជាតិ១មិថុនា ខួបលើកទី២៣ ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារ ១២មិថុនា និងទិវាកុមារកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៤