អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន : អគារមិត្តភាព , 38 មហាវិថី សហពន្ធ័រុស្ស៊ី (110), រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ : 023 212 409
គេហទំព័រ : www.rgsu.gov.kh