អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

យុទ្ធសាស្រ្ដការទូតសេដ្ឋកិច្ច ឆ្នាំ២០២១-២០២៣

link blow

 

[KH]_Economic_Diplomacy_Strategy