អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើត អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាល

(ភ្នំពេញ) ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រាចបង្កើត អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាល

 

Loading