អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សន្និសិទសារព័ត៌មានដែលខេត្ត-រាជធានីសម្រេចបាន រយៈពេល​៥ឆ្នាំ – ឆ្នាំ២០២៣

ខ្លឹមសារ​នៃ​សន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​ មាន​គោលបំណង​ពន្យល់​ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ដល់​សាធារណជន​អោយ​បានជ្រាប​ច្បាស់​អំពី​ យន្តការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ និង​ភាព​ជោគជ័យ​ដែល​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​អនុវត្ត​ ព្រម​ទាំង​សម្រេច​បាន​សមិទ្ធផល​វិជ្ជមាន​ ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំដ៏​ប៉ិន​ប្រសប់​ប្រកប​ដោយ​ថាមពល​របស់​ សម្ដេច​អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន​ នាយករដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ខេត្តកណ្ដាល

ខេត្តខេត្ត​កណ្ដាល

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តកណ្ដាល នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តកណ្ដាល

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តព្រះសីហនុ

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តកំពត

ខេត្ត​កំពត

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តកំពត ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តកំពត

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តកោះកុង

ខេត្តកោះកុង

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តកោះកុង ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តកោះកុង

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តសៀមរាប

ខេត្ត​សៀមរាប

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តសៀមរាប

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តកំពង់ធំ

ខេត្ត​កំពង់ធំ

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តស្ទឹងត្រែង

ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តស្ទឹងត្រែង

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តព្រះវិហារ

ខេត្ត​ព្រះវិហារ

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តព្រះវិហារ ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តព្រះវិហារ

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តព្រៃវែង

ខេត្ត​ព្រៃវែង

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តព្រៃវែង ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តព្រៃវែង

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តស្វាយរៀង

ខេត្ត​ស្វាយរៀង

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តស្វាយរៀង ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តស្វាយរៀង

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន

ខេត្តប៉ៃលិន

ខេត្តប៉ៃលិន

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តប៉ៃលិន ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តប៉ៃលិន

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តកំពង់ចាម

ខេត្តកំពង់ចាម

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តកំពង់ចាម ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តកំពង់ចាម

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តរតនគិរី

ខេត្ត​រតនគិរី

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តរតនគិរី ថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តរតនគិរី

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តមណ្ឌលគិរី

ខេត្តមណ្ឌលគិរី

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តមណ្ឌលគិរី ថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តមណ្ឌលគិរី

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តបាត់ដំបង

ខេត្តបាត់ដំបង​

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តបាត់ដំបង

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តក្រចេះ

ខេត្តក្រចេះ

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តក្រចេះ ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់ខេត្ដក្រចេះ

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តកែប

ខេត្ត​កែប

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តកែប ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តកែប

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តតាកែវ

ខេត្ត​តាកែវ

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តតាកែវ ថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តតាកែវ

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

ខេត្តពោធិ៍សាត់

ខេត្តពោធិ៍សាត់

សមាសភាព​ប្រតិភូ​ខេត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារ​ព័ត៌មាន​

ឯកសារសុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន​ស្ដីពីភាព​ជោគជ័យរយៈ​ពេល៥ឆ្នាំ របស់​ខេត្តពោធិ៍សាត់

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​

Loading