អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សារាចរណែនាំស្តីពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិការាជធានី ខេត្ត សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣-២០២៥

សារាចរណែនាំស្តីពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិការាជធានី ខេត្ត សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣-២០២៥