អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សាលិខិតអបអរសាទរ ចំពោះសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា-ចិន