អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀប​ចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារ​បន្ដរបស់​ក្រសួងកិច្ចការនារី»»

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀប​ចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារ​បន្ដរបស់​ក្រសួងកិច្ចការនារី» នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ៩:៣០ នាទីព្រឹក៕