អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី​ការរៀបចំសន្និសិទសារព័ត៌មានស្ដីពី “ស្ថានភាពជាក់ស្ដែង និងការអនុវត្តសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជា ប្រកបដោយចីរភាព និងប្រសិទ្ធភាព”