អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី​ការរៀបចំសន្និសិទសារព័ត៌មានស្ដីពី “បច្ចុប្បន្នភាព នៃផែនការថាមពល

(ភ្នំពេញ) ៖ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសិទសារព័ត៌មានស្ដីពី “បច្ចុប្បន្នភាព នៃផែនការថាមពលសាធារណៈ (អគ្គិសនី)”

Loading