អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍: “រាជរដ្ឋាភិបាល ចាត់ទុកការអំពាវនាវឲ្យកងទ័ព ក៏ដូចប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល គឺជាអំពើភេរវកម្មនយោបាយប្រឆាំងទៅនឹងផលប្រយោជន៍កម្ពុជា”