អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ស្ដីពីចំណាត់ការអនុវត្តន៍ចំណុចទី៥ នៃអភិក្រមរបស់ សម្តេចតេជោ