អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ស្ដីពីករណីញុះញង់ និងបង្កការប្រមាថជីវិតរបស់ សម្តេចតេជោ