អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឱ្យបាត់បង់និស្សិត