អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ស្ដីពីព័ត៌មានប្រឌិត ទាក់ទងនឹងគំនិតផ្តួចផ្តើម “ខ្សែក្រវ៉ាត់ និងផ្លូវ”

ឯកសារជំនួយជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

Loading