អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ស្ដីពីបញ្ហាពលករខ្មែរ ដែលកំពុងបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេស