អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ស្ដីពីការថ្លែងអំណរគុណ ដល់ប្រជាជន​ និងឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៃ សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

ភ្នំពេញ៖ សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

Loading