អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនៅក្រុងព្រះសីហនុ