អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី