អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពី”វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្ដរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា”

(ភ្នំពាញ)៖ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពី”វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្ដរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា” នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ដែលមានវិគ្មិនអញ្ជើញ ឯកឧត្ដម ឌី ខាំបូលី អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ។

 

 

Loading