អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី«ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ អន្ដរាយដល់សន្ដិសុខជាតិ»

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី«ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ អន្ដរាយដល់សន្ដិសុខជាតិ»  ដែលមានការចូលរួមពី ឯកឧត្ដម ឈុំ សុជាតិ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិ ឯកឧត្ដម អាន សុខខឿន អគ្គនាយកអគ្គនាយកដ្ឋានអឺរ៉ុប អាមេរិច អាហ្រ្វិច និងមជ្ឈឹមបូពា៌ ឯកឧត្ដម អ៊ុក គឹមសេង អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មាន៕