អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល»

នៅថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល» ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
ឯកឧត្តម យស មុនីរ៉ាត់ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ធនធានរ៉ែ និងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល

ឯកឧត្តម វិចទ័រ ហ្សូនា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានថាមពល
ឯកឧត្តម ជៀប សួរ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត

 

Loading