អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងផែនការ”

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងផែនការ” ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
១. ឯកឧត្ដម ស្រីដា នាយករងឧុទ្ធការល័យ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងផែនការ
២. ឯកឧត្ដម ថេង បញ្ញាធន ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកផែនការ
៣. លោកជំទាវ ហង់ លីណា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ
៤. ឯកឧត្ដម ជា ចាន់ទុំ អគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រជាជន និងការអភិវឌ្ឍ
៥. ឯកឧត្ដម ឡាយ ឆាន ទីប្រឹក្សា និងជាអគ្គនាយករងវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ
៦. ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ម៉េង គឹមហ៊ ទីប្រឹក្សា និងជាអគ្គនាយករងវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ
៨. ឯកឧត្ដម កែវ ចិត្រា ទីប្រឹក្សា និងជាប្រធានាយកដ្ឋានគណនេយ្យជាតិ