អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយវនីតិសម្បទា”

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយវនីតិសម្បទា”ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
ឯកឧត្តម តូច ចាន់នី អគ្គនាយកសេវាសង្គមកិច្ច និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
ឯកឧត្តម ឈួរ សុបញ្ញា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
ឯកឧត្តម យៀប ម៉ាលីណូ អគ្គនាយកគោលនយោបាយ សង្គមកិច្ច
ឯកឧត្តម សន សុផល អគ្គនាយកស្ដារសម្បទា
ឯកឧត្តម ខុម ផលលឿន នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ច
លោក វ៉ិត វ៉ាល់ដា អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្ដារសម្បទា
លោក ទឹង ដារ៉ា ប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការស្ថិតិ និងសរុប
លោក ភី ណូ ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការពារកុមារ
លោក គុណ ជាស៊ីន ប្រធាននាយកដ្ឋានមនុស្សចាស់ និងអតីតយុទ្ធជន
លោក គង់ ស្រ៊ិន ប្រធាននាយកដ្ឋានស្ដារនីតិសម្បទាអនីតិជន
លោក យូ សុភ័ក្រ ប្រធាននាយកដ្ឋានគាំពារជនរងគ្រោះ