អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រង ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹង