អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

វគ្គតម្រង់ទិស

បាឋកថា ស្តីពី «ការចូលរួមរបស់យុវជន ដើម្បីឆ្ពោះទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យកម្ពុជា ឆ្នាំ២០៥០» នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «ប្រសិទ្ធភាពនៃការងារព័ត៌មាននិងនាំពាក្យ» នៅសាលាខេត្តបាត់ដំបង

ប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម ប៉ែន បូណា ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “ប្រសិទ្ធភាពនៃការងារព័ត៌មាននិងនាំពាក្យ”

Fake news is a dangerous social toxin (virus) that we must all act as vaccines to detoxify.

ឯកឧត្តម ប៉ែន បូណា៖ «ព័ត៌មានក្លែងក្លាយជាមេរោគបំពុលសង្គមដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដើរតួជាវ៉ាក់សាំងដើម្បីបន្សាប»

ឯកឧត្តម ប៉ែន បូណា អញ្ជើញបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «ប្រសិទ្ធភាពនៃការងារព័ត៌មាននិងនាំពាក្យ» ជូនដល់មន្ត្រី និងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាលជាង៤៥០នាក់

វគ្គតម្រង់ទិសស្តីពី «ប្រសិទ្ធភាពនៃការងារព័ត៌មាននិងនាំពាក្យ» ជូនដល់មន្ត្រី និងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង