អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អ.អ.រ

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានឆាប់រហ័សនិងទាន់ហេតុការណ៍

Trulli

ទូរស័ព្ទ : 023 212 409

អាស័យដ្ឋាន: អគារមិត្តភាព , មហាវិថី សហពន្ធ័រុស្ស៊ី , រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា