អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

ដំណោះស្រាយលើបញ្ហាតម្លៃសេវាការប្រើប្រាស់ផ្លូវចូល ចេញអាកាសយានដ្ឋាន អន្តរជាតិសៀមរាប អង្គរ និងតម្លៃចំណតយានយន្ត