អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីថ្លែង​ការណ៏​អង្គភាព​អ្នកនាំ​ពាក្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ស្ដីពី​ការ​លើក​ឡើង​របស់​ឧទ្ទាម​នៅ​ក្រៅស្រុក​ ដែល​បាន​ចុះ​ផ្សាយ​ក្នុង​សារព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន​

(ភ្នំពេញ)៖សេចក្ដីថ្លែងការណ៏អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល