អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

ឯកឧត្តម ផៃ ស៊ីផាន រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល និងឯកឧត្តម ឡុង ណារ៉ូ អគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានជួបប្រជុំពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ផៃ ស៊ីផាន រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល និងឯកឧត្តម ឡុង ណារ៉ូ អគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានជួបប្រជុំពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ។
សូមអរគុណ