អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

មន្ទីរសុខាភិបាល ខេត្តបាត់ដំបង បានទទួល អគារវះកាត់និងអគារពិនិត្យជម្ងឺទូទៅជាង៨០គ្រែ

មន្ទីរសុខាភិបាល ខេត្តបាត់ដំបង បានទទួល អគារវះកាត់និងអគារពិនិត្យជម្ងឺទូទៅជាង៨០គ្រែ បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបាន បញ្ចប់ការងា រសាងសង់របស់ខ្លួន រយៈពេល២៨ខែនៃគម្រោងធ្វេីឱ្យប្រសេីរឡេីង មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង ជាជំនួយរបស់ប្រជាជនជប៉ុន តាមរយៈ អង្គការ JICA និងបានប្រគល់ជូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង ហើយអគារនេះគ្រោងនឹងធ្វើកម្មវិធីសម្ពោធនាពេលខាងមុខ ។