អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី “បច្ចុប្បន្នភាព និងវឌ្ឍនភាពក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម”

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី “បច្ចុប្បន្នភាព និងវឌ្ឍនភាពក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម” ដែលមានវាគ្មិនចូលរួមគឺ ១.ឯកឧត្តម ស៊ាង ថៃ អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ២.ឯកឧត្តម ប៉ែន សុវិជាតិ អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យឆ្លាស់វេន ៣.ឯកឧត្តម កៅ កោសល អគ្គនាយកសេវាពាណិជ្ជកម្ម ៤.ឯកឧត្តម ចាន់ សុខទី អគ្គនាយកពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេស ៥.ឯកឧត្តម គឹម មាសសុខសីហា អគ្គនាយករងកាំកុងត្រូល ៦.លោក តាន់ យុវរដ្ឋ អគ្គនាយករងជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ៧.លោក ហាស ម៉េងហុង អគ្គនាយករងពាំណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្ដី

Loading