អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម”

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល
៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម” ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
1.ឯកឧត្តម ស៊ាង ថៃ រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
2.ឯកឧត្តម ប៉ែន សុវិជាតិ អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យឆ្លាស់វេន
3.ឯកឧត្តម ចាន់ សុខទី ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកជាប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហ្គ្រីនត្រេដ
4.ឯកឧត្តម ផាន អូន ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក ក.ប.ប
5.ឯកឧត្តម ហូ ស៊ីវយ៉ុង ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកសេវាពាណិជ្ជកម្ម
6.ឯកឧត្តម កៅ កោសល អគ្គនាយកជំរុញពាណិជ្ជកម្ម
7.ឯកឧត្តម ឡាយ សុខសៅគន្ធា អគ្គនាយករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
8.លោកជំទាវ តាំង សុគន្ធមាលា អគ្គាធិការ
9.លោក ឈាវ ផា អគ្គនាយករងពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេស
10.លោក ឃួន វីរ: អគ្គនាយករងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
11.លោក កៅ ដូច ប្រធានការិយាល័យ និងជាសមាជិកលេខាធិការដ្ឋានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

Loading