អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច”

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច” ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
ឯកឧត្ដម ណុប ចាន់ណារិន្ទ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
ឯកឧត្ដម ហុង ឡុង នាយកខុទ្ធការល័យ
ឯកឧត្ដម ប៉ែន ច័ន្ទសុខរិន ប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ
ឯកឧត្ដម កែវ គង់ ប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា
ឯកឧត្ដម អួន ម៉េងឈាន់ ប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច
ឯកឧត្ដម ស៊ឹម ស៊ូយ៉ុង អនុដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្ដម ហេង ចាន់ឌី អនុដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្ដម ហេង លឹមទ្រី អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្ដម សោម បូរ៉ាន់ នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច
លោក ទៀ ផូល្លីន អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន ដើម្បទទួលសម្របសម្រួលការបញ្ចូលរូបភាពឯកសារ