អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថងលុន ស៊ីសុលីត